mandag 23. april 2018

Frimodighet på dommens dag

Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. 1. Joh 4:17

Den fullkomne kjærligheten gjør oss frimodig på dommens dag.  Det er kun hos Jesus Kristus vi finner den fullkomne kjærlighet.  Det er kun på grunn av Hans store kjærlighet til oss mennesker at vi kan ha frimodighet i møte med dommen.  For Hans kjærlighet tar bort synden som vi ellers ville ha blitt dømt for.  Kjærligheten drev Kristus til korset, hvor han tok vår straff og vår dom på seg.  Da kan vi frimodig gå dommen i møte, for vi vet utfallet av denne dommen allerede: Vi er frikjent.  En annen bibeloversettelse sier ”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag”.  Kjærligheten er ikke en sentimental unnskyldning for å ikke ta livet med Gud på alvor og leve rent.  Den guddommelige kjærligheten driver oss til å leve for Jesus.  For kjærligheten var ikke lettvindt. Den hadde en pris som langt overgår det du og jeg forstår.  Å ikke ta dette på alvor, viser at vi ikke har forstått lidelsen Jesus måtte gjennomgå på grunn av våre synder.  Men kjærligheten arbeider i oss, slik at vi kan ta imot Hans frelse og tilgivelse, leve for Han, og ha frimodighet på dommens dag.  For i Guds øyne har vi vært slik Han er, i denne verden.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

søndag 22. april 2018

Fortell det til Jesus

Men Simons svigermor lå syk og hadde feber, og de fortalte Ham om henne med en gang. Mark 1:30

Når noen av våre nærmeste er syke eller har det vanskelig, burde det være den mest selvfølgelige ting i verden at vi forteller Jesus om saken.  Det handler både om kjærlighet til den som sliter, men også om tillitt til Gud.  Vi kan oppleve oss hjelpeløse i møte med både sykdom og andre vanskeligheter, som vi og våre nærmeste møter gjennom livet.  Bekymring er en naturlig og menneskelig reaksjon.  Fortell det til Jesus.  Fortell om de smertefulle ting, fortell om sykdom og fortell om bekymring.  Fortell alt til Ham, fordi Han har omsorg for deg.  Han har også all makt i himmel og på jord.  Han kan hjelpe deg med alle ting.  Han kan løfte deg opp og ut av bekymringer.  Han kan lede mennesker ut av de vanskeligheter man opplever og Han kan helbrede den syke.  Det er ikke alltid at Han gjør det slik vi trodde Han skulle gjøre det.  Det er ikke alltid at din bønn fikk det resultatet du trodde, men Han svarer alltid og Hans vei vil alltid være den beste.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

lørdag 21. april 2018

Jesus har løsningen

Hans mor sa til tjenerne: "Hva Han enn ber dere om, skal dere gjøre." Joh 2:5

De som lever nærmest oss, kjenner oss bedre enn noen andre.  De vet om sider av vårt liv som ingen andre kjenner.  Du kan kanskje spille skuespill overfor venner og kjente i nabolag og i menighet, men det er vanskeligere å spille overfor dem som ser deg hver dag i ditt eget hjem.  Maria kjente sin sønn.  Hun visste hva som bodde i Jesus.  Slik hun hadde lært Jesus å kjenne, visste hun at Han hadde løsningen også på problemene som hadde oppstått ved denne anledningen.  Derfor kunne hun si at uansett hva Jesus ba dem om, så måtte de gjøre det, for der lå løsningen.  Det var god attest å få fra sin mor.  De gjorde som Jesus sa, og problemet var løst.  Mange kan vitne om det samme.  Løsningen for oss alle ligger i det å følge Jesu ord.  Veien ut av dine vanskeligheter og problemer finnes i Jesu ord.  Liv forvandles når Jesu ord får slippe til og gjøre sitt verk.  Egentlig handler dette om tillit.  Har du den samme tillit til Jesus som Hans mor hadde?  Hun kjente Jesus godt, både fra barndom, oppvekst og voksen alder.  Hun visste hvem hun hadde med å gjøre. Vet du?  I så fall, gjør som Han sier!


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

fredag 20. april 2018

Lovløshetens evangelium

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Matt 24:12-13

Lovløshet fører altså til at kjærligheten blir kald.  Det spørs om vi ikke allerede er kommet dit at lovløsheten har tatt overhånd.  Det norske samfunn sliter nettopp med økende kriminalitet.  Vi ser også hvordan Guds ord settes til side av myndighetene, og man vedtar menneskelige lover i strid med Guds lover.  Lovløshet har blitt en del av vårt samfunn.  Men lovløsheten forkynnes også i kristne kirker.  Når forkynnere i vår tid setter Herrens lover til side, applauderer mange mennesker.  Årsaken til at lovløshetens evangelium blir populært, er nok fordi den gir rom for menneskenaturen til å gjøre det man ønsker og begjærer.  Guds veiledning for et liv under Hans velsignelse settes til side.  Det er nåden som gjelder.  Kjærligheten er det største, sies det.  Dette er misbruk av Guds ord.  For Guds nåde og kjærlighet er ikke en erstatning for et hellig liv.  Loven er nettopp kjærlighet, Jesus sier det selv i Matt 22:37-40.  ”Når menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?” spør Jesus ved en annen anledning (Luk 18:8).  Den som holder ut til enden, skal bli frelst.  Ikke la deg lure av lovløshetens forkynnere.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

torsdag 19. april 2018

I Guds kraft

Se, Jeg sender Min Fars Løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Luk 24:49

Disiplene fikk beskjed om å vente på at de skulle få Guds kraft til å utføre det kall og den oppgave de hadde fått.  Vi vet at kraften kom på første pinsedag, og utrustet alle de troende til tjeneste.  Du har også mottatt kall fra Gud.  Det hviler et guddommelig kall over ditt liv.  Noen ganger kan vi tenke at kallet er for stort for meg, og det er sant.  Vi kan tenke at dette er noe jeg ikke kan klare.  Det er også sant.  Hvis det Gud kaller deg inn i var noe du kunne klare i egen kraft, da hadde du jo ikke behov for Guds kraft.  Men Han kaller deg ikke til å gjøre din tjeneste i egen kraft og styrke.  Det er slik at Gud utruster alle dem Han kaller.  Hvis Gud leder deg og kaller deg til misjonstjeneste, så følger kraften med kallet.  Hvis Han leder deg inn i en tjeneste i menigheten, så har du også den kraft og styrke du trenger til denne oppgaven.  Det er ved Guds kraft at vi skal få tjene Ham med de evner og gaver Han har gitt oss.  Denne kraften vil utløses etter hvert som vi går inn i tjenesten.  Så vær frimodig og tjen Herren i Hans kraft.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale